Zásady ochrany osobních údajů

Tato aplikace shromažďuje některé osobní údaje od svých uživatelů.

Provozovatel a vlastník údajů

CRYONiQ Ltd.
181. Manchester Road
Altrincham
United Kingdom
WA14 5NT

Kontaktní e-mail majitele: support@cryoniq.com

Typy shromážděných údajů

Mezi typy osobních údajů, které tato aplikace shromažďuje sama nebo prostřednictvím třetích stran, patří: Cookies a údaje o použití.

Ostatní shromážděné osobní údaje mohou být popsány v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ve speciálním vysvětlujícím textu v kontextu se shromažďováním údajů.
Osobní údaje mohou být poskytnuty Uživatelem volně, nebo mohou být automaticky shromažďovány při používání této Aplikace.
Jakékoli používání souborů cookie – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto aplikací nebo vlastníky služeb třetích stran používaných touto aplikací, pokud není uvedeno jinak, slouží k identifikaci uživatelů a zapamatování si jejich preferencí, a to výlučně pro účely poskytování služby požadované uživatel.
Neposkytnutí určitých osobních údajů může znemožnit této aplikaci poskytovat své služby.

Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoli osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této aplikace a potvrzují, že souhlasí s poskytnutím údajů vlastníkovi se třetí stranou.

Způsob a místo zpracování dat

Způsoby zpracování

Správce údajů zpracovává údaje uživatelů správným způsobem a přijme přiměřená bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, zveřejnění, úpravě nebo neoprávněnému zničení údajů.
Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů a/nebo nástrojů podporujících IT, podle organizačních postupů a režimů, které striktně souvisí s uvedenými účely. Kromě správce údajů mohou být v některých případech k údajům přístupné i určité typy odpovědných osob zapojených do provozu stránek (správa, prodej, marketing, právní služby, správa systému) nebo externí strany (jako například třetí strana). poskytovatelé technických služeb, správci pošty, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury) jmenovaní v případě potřeby za zpracovatele údajů vlastníkem. Aktualizovaný seznam těchto stránek si můžete kdykoli vyžádat od správce údajů.

Místo

Údaje se zpracovávají v provozních kancelářích správce údajů a na jakýchkoli jiných místech, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte správce údajů.

Doba platnosti

Údaje jsou uchovávány po dobu potřebnou pro poskytnutí služby požadované uživatelem nebo uvedenou pro účely uvedené v tomto dokumentu, přičemž uživatel může kdykoli požádat, aby provozovatel údaje pozastavil nebo odstranil.

Použití shromážděných údajů

Údaje týkající se uživatele jsou shromažďovány za účelem umožnění vlastníkovi poskytovat své služby a také pro následující účely: analytika.

Osobní údaje použité pro každý účel jsou uvedeny v konkrétních částech tohoto dokumentu.

Podrobné informace o zpracování Osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a pomocí následujících služeb:

 • Analytika

  Služby obsažené v této části umožňují vlastníkovi monitorovat a analyzovat webovou návštěvnost a lze je použít ke sledování chování uživatele.

  Google Analytika (Google Inc.)

  Google Analytika je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Společnost Google používá shromážděná data ke sledování a zkoumání používání této aplikace, k přípravě zpráv o svých aktivitách a jejich sdílení s jinými službami Google.
  Společnost Google může použít shromážděná data pro kontextualizaci a přizpůsobení reklam své vlastní reklamní sítě.

  Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o použití.

  Místo zpracování: USA– Zásady ochrany osobních údajůhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en’})” target=”_blank”>Opt Out

  Google Analytika s anonymizovanou IP (Google Inc.)

  Google Analytika je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Společnost Google používá shromážděná data ke sledování a zkoumání používání této aplikace, k přípravě zpráv o svých aktivitách a jejich sdílení s jinými službami Google.
  Společnost Google může použít shromážděná data pro kontextualizaci a přizpůsobení reklam své vlastní reklamní sítě.
  Tato integrace služby Google Analytics anonymizuje vaši IP adresu. Funguje to tak, že se zkrátí IP adresy uživatelů v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google a zkrácena v rámci USA.

  Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajůhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en’})” target=”_blank”>Opt Out

Další informace o sběru a zpracování údajů

Právní kroky

Osobní údaje Uživatele mohou být použity k právním účelům Správcům údajů, u soudu nebo ve fázích vedoucích k možným právním krokům vyplývajícím z nesprávného používání této Aplikace nebo souvisejících služeb.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že od správce údajů může být požadováno, aby na žádost orgánů veřejné moci odhalil osobní údaje.

Dodatečné informace o osobních údajích uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato Aplikace poskytovat Uživateli na požádání další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování Osobních údajů.

Protokoly systému a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato aplikace a jakékoli služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémové deníky) nebo pro tento účel použít jiné osobní údaje (například adresu IP).

Informace, které tyto zásady neobsahují

Bližší informace o sběru nebo zpracování Osobních údajů můžete kdykoli požadovat od Provozovatele. Podívejte se na kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Práva Uživatelů

Uživatelé mají právo kdykoli vědět, zda jsou jejich osobní údaje uloženy, a mohou se obrátit na správce údajů, aby se dozvěděli o jejich obsahu a původu, ověřili si správnost údajů nebo požádali o jejich doplnění, zrušení, aktualizaci nebo opravu. , nebo k jejich transformaci do anonymního formátu nebo k zablokování jakýchkoli údajů uchovávaných v rozporu se zákonem, jakož ik odmítnutí jejich zacházení z jakýchkoli a všech legitimních důvodů. Žádosti je třeba zaslat správci údajů na výše uvedené kontaktní informace.

Tato aplikace nepodporuje požadavky „Nesledovat“.
Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které používá, plní požadavky „Nesledovat“, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů oznámením svým uživatelům na této stránce. Důrazně se doporučuje často kontrolovat tuto stránku s odkazem na datum poslední úpravy uvedené ve spodní části. Pokud Uživatel namítá vůči jakékoli ze změn Zásad, Uživatel musí přestat používat tuto Aplikaci a může požádat, aby Provozovatel odstranil Osobní údaje. Pokud není uvedeno jinak, tehdy platné zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje, které má správce údajů o uživatelích.

Informace o těchto zásadách ochrany osobních údajů

Za tyto zásady ochrany osobních údajů, připravené z modulů poskytnutých společností Iubenda a hostených na serverech společnosti Iubenda, odpovídá správce údajů.

Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo údaje)

Veškeré informace týkající se fyzické osoby, právnické osoby, instituce nebo sdružení, které je nebo je možné identifikovat, a to i nepřímo, odkazem na jakékoli jiné informace včetně osobního identifikačního čísla.

Údaje o použití

Informace automaticky shromažďované z této Aplikace (nebo služeb třetích stran zaměstnaných v této Aplikaci), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných Uživateli, kteří tuto Aplikaci používají, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žádosti, způsob použitý k odeslání požadavky na server, velikost souboru přijatého jako odpověď, číselný kód udávající stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), zemi původu, funkce prohlížeče a operačního systému využívaného Uživatelem, různé časové údaje na jednu návštěvu (např. čas strávený na každé stránce v rámci Aplikace) a podrobnosti o cestě, kterou se Aplikace ubírá, se speciálním odkazem na posloupnost stránek navštívené a další parametry o operačním systému zařízení a/nebo IT prostředí Uživatele.

Uživatel

Fyzická osoba používající tuto Aplikaci, která se musí shodovat s nebo musí být autorizována Dotčenou osobou, které se Osobní údaje týkají.

Subjekt údajů

Právnická nebo fyzická osoba, na kterou se Osobní údaje vztahují.

Zpracovatel údajů (nebo správce údajů)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jiný orgán, sdružení nebo organizace oprávněná správcem údajů zpracovávat osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace s právem, také společně s jiným správcem údajů, rozhodovat o účelech a způsobech zpracování osobních údajů a použitých prostředcích včetně bezpečnostní opatření týkající se provozu a používání této Aplikace. Provozovatel údajů, není-li uvedeno jinak, je vlastníkem této aplikace.

Tato aplikace

Hardwarový nebo softwarový nástroj, pomocí kterého se shromažďují osobní údaje uživatele.

Cookies

Malý kus dat uložený v zařízení Uživatele.


Právní informace

Oznámení pro evropské uživatele: toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo připraveno za účelem splnění povinností dle čl. 2. 10 směrnice ES č . 95/46/ES a podle ustanovení směrnice 2002/58/ES, revidované směrnicí 2009/136/ES, o cookies.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výlučně této Aplikace.

Poslední aktualizace: 1. července 2017