Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky prodeje

 • 1 Objednávky, ceny, platby, poštovné a dopravní náklady
 1. Objednávka je potvrzena po přijetí objednávky a/nebo přijetí platby ve výši 50% e-mailovou objednávkou a/nebo přijetím potvrzení platby. Vyhrazujeme si právo odmítnout žádost o nákup/objednávkový formulář v případě důvodných pochybností. Podle našich všeobecných prodejních podmínek začíná výrobní proces výrobku přijetím zálohy ve výši 50% z kupní ceny výrobku. Částka zálohy je splatná do dvou týdnů od podpisu kupní smlouvy nebo nezačne výrobní proces.
 2. Platba kupní ceny uvedené v objednávce / objednávkovém formuláři / faktuře musí být uskutečněna výlučně na účet uvedený na faktuře. Odpočítávání slev je povoleno pouze s předchozím a speciálně písemným souhlasem.
 3. Zbývající platba ve výši 50% z kupní ceny musí být připsána na bankovní účet uvedený na faktuře, před odesláním produktu z výroby. V případě, že tato podmínka není splněna, výrobek neposíláme nebo jej nedokončíme instalací.
 • 2 Storno objednávky
 1. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím/kupujícím před dodáním zboží si společnost Cryoniq Ltd. ponechává právo na 50% z celkové kupní ceny jako náhradu nákladů, které společnosti Cryoniq Ltd. vzniknou v důsledku povahy na míru. výrobku. Kupujícímu/kupujícímu bude jakákoli překročená částka převedena zpět na jeho účet. Po provedení bankovního, leasingového nebo jiného způsobu financování od společnosti Cryoniq Ltd. je třeba předložit písemný finanční závazek banky nebo leasingové společnosti.
 2. Na pokrytí výdajů pro kupující/kupující speciálně vyrobeným nebo upraveným zbožím je třeba uhradit platbu ve výši 100% kupní ceny do dvou týdnů od splatnosti smlouvy. V případě, že kupující/kupující smlouvu před dodáním zboží zruší, bude 90% z celkové kupní ceny nahrazených nákladů vzniklých společnosti Cryoniq Ltd. a zbývajících 10% platby bude převedeno zpět na kupující / kupující.
 3. Náklady na montáž a školení se účtují jednotlivě z výrobku.
 4. Poštovné a dopravní náklady jsou účtovány jednotlivě z výrobku.
 • 3 Předložené dokumenty

Na všechny dokumenty poskytnuté v souvislosti s zadáním zakázky, jako jsou výpočty, výkresy atd., si vyhrazujeme vlastnické právo a autorské právo. Tyto dokumenty nemusí být poskytnuty třetím stranám, pokud nedáme zákazníkovi náš výslovný písemný souhlas. Pokud nabídku nepřijmeme ve lhůtě podle § 1, musí nám být tyto dokumenty ihned vráceny.

 • 4 Vyrovnání

Kupující / zákazník má nárok na náhradu škody pouze v případě, že jeho protinároky byly právně prokázány nebo jsou nesporné. K uplatnění zástavního práva je kupující / zákazník oprávněn pouze v případě, že jeho protinárok vychází ze stejného smluvního vztahu.

 • 5 Doručení
 1. Začátek dodací lhůty předpokládá včasné a řádné splnění závazků/plateb na straně kupujícího/kupujícího. Obrana vůči porušení smlouvy je vyhrazena.
 2. Jakmile se společnost Cryoniq Ltd. a kupující dohodnou na datu instalace, začnou se přípravy na instalaci. Kupující/kupující odpovídá za veškeré náklady, které vzniknou v důsledku odkladu nebo zrušení. To zahrnuje náklady, které vznikly společnosti Cryoniq Ltd., ve formě nákladů na ubytování, dopravu a jakékoli další výdaje související s pracovním zařazením nebo jiným způsobem spuštěným, jakož i náklady vzniklé externím dodavatelem, jako jsou bezpečnostní specialisté nebo dusík dodavatelů.
 3. Pokud kupující nedodrží přijetí nebo poruší jiné povinnosti související se spoluprací, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která nám tím vznikne, včetně jakýchkoli dodatečných výdajů. Další nároky jsou vyhrazeny. Kupující je zase oprávněn dokázat, že škoda v požadované výši nevznikla nebo je podstatně nižší. Riziko náhodné ztráty nebo náhodného znehodnocení zboží přechází na kupujícího v době, ve které je přijímá nebo přijímá.
 4. V případě neúmyslného nebo z hrubé nedbalosti vyvolaného prodlení dodávky v rámci paušální náhrady do výše 2% smluvní hodnoty, maximálně ne více než 10, budeme nést odpovědnost za každý celý týden prodlení. % hodnoty smlouvy.
 5. Ostatní právní nároky a práva kupujícího/kupujícího z důvodu prodlení dodávky zůstávají nedotčena.
 • 6 Vyhrazení titulu
 1. Ponecháme si vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení všech nároků dle dodavatelské smlouvy.
 2. Zákazník je povinen, pokud na něj ještě nebylo převedeno vlastnické právo k nemovitosti, zacházet se zbožím opatrně. Zákazník je především povinen a především souhlasí s tím, že je přiměřeně na vlastní náklady pojistí na původní hodnotu proti poškození požárem, vodou a krádeží. Jsou-li prováděny údržbářské a kontrolní práce, kupující je provede na vlastní náklady. Pokud nedošlo k převodu vlastnictví, kupující nás musí neprodleně písemně upozornit, dojde-li k zajištění dodaného zboží nebo v případě jiného zásahu třetích osob do naší strany. Pokud nám třetí strana nemůže nahradit soudní a mimosoudní náklady řízení, za vzniklou ztrátu odpovídá zákazník.
 • 7 Různé
 1. Tato smlouva a všechny právní vztahy podléhají zákonům Spojeného království.
 2. Pokud by některé ustanovení smlouvy se zákazníkem bylo nebo se stalo zcela nebo částečně neplatným, včetně těchto všeobecných obchodních podmínek, platnost zbývajících ustanovení není dotčena. Jakékoli zcela nebo částečně neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, jehož hospodářský úspěch se co nejvíce přibližuje neplatnému ustanovení. Totéž platí v případě smluvních mezer.

Všeobecné podmínky služby

 • 1 Záruka
 1. V případě zjevných chyb po instalaci nás musí kupující/kupující písemně kontaktovat do 2 týdnů od doručení výrobku.
 2. Kupující/zákazník má právo na opravu. Můžeme však na základě preference kupujícího/zákazníka poskytnout změny a doplňky, které mohou být odmítnuty, v případě, že jsou možné pouze s nepřiměřenými náklady a jinými druhy plnění bez výrazných nevýhod pro kupujícího/kupujícího. V rámci všech doplňkových služeb je vyloučeno snížení kupní ceny nebo zrušení smlouvy kupujícím/zákazníkem. Pokud naše služba selže nebo jsme odmítli následné plnění, může kupující/zákazník požadovat nebo odstoupit od smlouvy (snížení) požadovat snížení kupní ceny.
 3. Pro kupujícího / zákazníka (zhotovitele) je záruční doba založena na zakoupených službách. V případě záruky na službu je záruka účinná do 24 měsíců od dodání zboží.
 • 2 Specifikace záruky při výměně dílů – 24 Měsíců

Řešení problémů technikem jmenovaným společností Cryoniq Ltd. v případě problémů s údržbou probíhá do 12 hodin, pokud se problém oznámí prostřednictvím telefonu, urychluje se řešení problémů. Řešení problémů vyžaduje aktivní komunikaci zákazníka s naším servisním technikem (Skype, telefon, e-mail), která obsahuje obrázky a videa problému a úplný popis problému v e-mailové formě (ať už je problém dlouhodobý, krátkodobý nebo nedávný) ). Výsledky a zjištění provedená prostřednictvím řešení problémů s naším technikem jsou uzavřeny ASAP a je určeno řešení podle našich pokynů. V závislosti na potřebách přepravy je pak vadná komponenta bezplatně odeslána poštou na adresu instalace.

 • 3 Specifikace záruky na servis stroje – 24 měsíců

Řešení problémů technikem jmenovaným společností Cryoniq Ltd. v případě problémů s údržbou probíhá do 12 hodin, pokud se problém oznámí prostřednictvím telefonu, urychluje se řešení problémů. Řešení problémů vyžaduje aktivní komunikaci zákazníka s naším servisním technikem (Skype, telefon, e-mail), která obsahuje obrázky a videa problému a úplný popis problému v e-mailové formě (ať už je problém dlouhodobý, krátkodobý nebo nedávný) ). Výsledky a zjištění provedená prostřednictvím řešení problémů s naším technikem jsou uzavřeny do 24 hodin a je určeno řešení dle našich pokynů.

Podmínky záruky

– V případě manipulace s vnitřním mechanismem, změn na elektrickém vedení nebo nesprávného použití stroje s jasným úmyslem zaniká s okamžitou platností záruka na servis.
Všeobecné prevádzkové podmienky

Všeobecná pravidla a podmínky/předpoklady pro bezpečnou instalaci a provoz CRYO XC™.

Požadavky na místnost Cryosauna/centrum kryoterapie

 1. Tekutý dusík

Kryosauna jako součást každodenních procedur vyžaduje spotřební materiál ve formě tekutého dusíku. Dusík v tekuté formě nám poskytuje atributy, které umožňují aplikaci kryoterapie v efektivní a bezpečné formě v kontrolovaném prostředí, jako je náš Cryosauna CC. Rozumí se, že dusík je inertní plyn a v okolním vzduchu jej nelze rozpoznat, ať už viděním, dotykem nebo čichem. Tato skutečnost stanoví potřebu bezpečnostních opatření/požadavek, které je třeba uplatnit v místnosti s kryosaunou a skladovaným tekutým dusíkem, než se stanou vhodnými pro provoz kryosauny na bázi kapalného dusíku. Správná bezpečnostní opatření rovněž patří mezi předpoklady dodavatelů kapalného dusíku pro všechna místa, která se pokoušejí nainstalovat jednotku na bázi LN2.

– Rizika a rizika – Zadušení; nedostatek kyslíku v okolním vzduchu

 1. Pokoj

Kryosauna musí být instalována v místnosti s větráním, které zajišťuje 6 výměn objemu vzduchu v místnosti během jedné hodiny. Zahrnuje to ventilační systém, který odsává vzduch ve spodní části místnosti (blízko úrovně podlahy), jakož i systém, který poskytuje přítok čerstvého vzduchu, a to buď vstupem ze sousední místnosti v případě, že se kryo místnost nachází uvnitř budovy nebo vzduch musí být nasáván zvenčí dovnitř, aby byl zajištěn konstantní proud čerstvého vzduchu.

Místnost, kde je jednotka nainstalována, vyžaduje monitor kyslíku, který musí být neustále v provozu. V případě, že kyslíkový monitor začne vydávat poplach, z místnosti je třeba vyjít a otevřít vzduchové cesty, aby bylo možné vyměnit vzduch.

– Rizika a nebezpečí – Místnosti v suterénech se nedoporučují používat k instalaci kryosauny. V případě, že je Cryosauna instalována v suterénu nebo nízko položené místnosti, je kritická instalace ventilačního systému s potřebnými metrikami výměny vzduchu a pokud místnost nesplňuje tyto požadavky, pak kryoterapeutickou jednotku nelze v takovém případě nainstalovat místnost.

 1. Přenosová hadice

Přenosová hadice používaná pro přenos mezi tlakovou nádrží a kryosaunou je v ideálním případě vakuová plášťová (izolovaná) hadice, která poskytuje bezpečnost uživatelům kryosauny, protože nemrzne, a proto nemůže ohrozit obsluhu pracující s nádržemi s dusíkem. studené popáleniny. Vakuová plášťová hadice je nejbezpečnější alternativou, neboť má ochrannou vrstvu ve formě vakua obklopujícího průtokové potrubí. V případě, že je přenosovou hadicí pravidelná pancéřová plášťová hadice nebo pravidelné potrubí, které zamrzne přes povrch, pak by měla být použita ochrana proti dotyku.

Při práci s tlakovou nádrží jsou zapotřebí ochranné rukavice a brýle.

– Rizika a rizika – Popáleniny za studena

 1. Elektřina

Kryosauna musí být připojena k vyhrazenému elektrickému obvodu v budově. Pro správnou funkci jednotka vyžaduje jistič C16.

V případě problémů s elektrickou energií jednotka obsahuje vypínač nouzového porážky.

– Rizika a rizika – Úraz elektrickým proudem; poškozené součástky, poškozený elektrický obvod

Provoz a používání kryosauny

 1. Operátor

– Všichni budoucí operátoři jsou povinni absolvovat školení s vyškoleným odborníkem/zástupcem výrobce výrobku nebo jiným pověřeným zástupcem na trhu. Provozovatel získá osvědčení pro používání zařízení na kryoterapii vyráběného a distribuovaného společností Cryoniq nebo zástupcem na daném trhu.

– Provozovatel musí informovat pacienta o kontraindikacích použití celotělové kryoterapie a vstupu do kryosauny. Pokud pacient nedodržuje kontraindikace nebo lékař pacienta doporučil pacientovi, aby se zdržel používání kryoterapie, neměly by pokračovat. Provozovatel požaduje, aby každý pacient, který si přeje vstoupit do kryosauny, podepsáním výjimky dodržel pravidla používání.

– K používání kryosauny je zapotřebí neustále přítomný operátor a kryosaunu nemůže nikdy ovládat ani používat jedna osoba. Operátor, ať už ve veřejném nebo soukromém prostředí, musí dohlížet na postup a pohodu pacienta.

– Před zahájením relace se zvedne pacient na přiřazenou úroveň s rameny pacienta do 5 cm od horního okraje kabiny.

– Operátor zaručuje, že pacient má v kryosauně vždy nasazený bezpečnostní obojek, ochranné boty a rukavice.

 1. Uživatel

– Z bezpečnostních důvodů musí pacient v kryosauně vždy používat bezpečnostní obojek, ochranné boty a rukavice.

– Bezpečnostní límec umožňuje klientovi nechat hlavu v okolním vzduchu v místnosti, aby se vyloučil jakýkoli kontakt s výpary dusíku.

– V případě nouzových nebo technických problémů je třeba stisknout nouzové tlačítko a operátor i pacient musí co nejrychleji opustit místnost.

– Kryoterapie by se nikdy neměla cítit nepříjemně, proto v případě, že pacient začne cítit, že chlad v kabině pacienta je nepříjemný, nebo má-li pocit pálení, musí o tom informovat operátora, v takovém případě musí sezení rychle zastavit a vyjděte z kryosauny. Klient může snadno opustit kabinu otevřením dveří.

 1. Protokol Cryosauna

– Kryosauna má podrobnou databázi kroků provedených operátorem kryosauny, která poskytuje důkladný přehled o všech akcích, které byly ručně nebo automaticky upraveny na zařízení. Tomu říkáme deník. Protokol poskytuje výrobci přesnou metriku používání jednotky, technickou diagnostiku, jakož i vzorce sušení a statistiky relací.